ขั้นตอนการขอใช้งาน Data Exchange API

 1. ติดต่อเพื่อลงทะเบียนพร้อมเอกสาร
 2. รับ Private key พร้อมคู่มือการใช้งาน
 3. Private key (อายุการใช้งาน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน)

เอกสารการขอรับบริการ NLIC Data Exchange

 1. ใบรับรองของหน่วยงาน
 2. ที่ตั้งสำนักงาน
 3. อีเมล
 4. หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
Email: nlic@mol.mail.go.th


What is NLIC Data Exchange Platform Application Programming Interface : API

NLIC Data Exchange Platform Application Programming Interface : API คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานระหว่างหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำเป็นต้อง มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน โดยมีการกำหนด Policy ในการใช้งานการแลกเปลี่ยนความรู้การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน หรือรูปแบบที่ผู้รับอนุญาตเพื่อที่จะสามารถนำไปดำเนินรายการทางด้านข้อมูลตามมาตรฐาน ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างชุดโปรแกรมกับชุดโปรแกรมของหน่วยงานได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ และดำเนินตามมาตรฐานและขบวนการซึ่งอนุญาตให้ผลลัพธ์จากระบบหนึ่ง ถูกประมวลโดยตรงเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปยังข้อมูลระบบอื่นๆ ทำให้สามารถลดจำนวนการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผิดพลาดลงได้ปัจจุบันได้พัฒนา NLIC API Version 1.9 Update 17-09-2019

ข้อมูลที่ให้บริการแลกเปลี่ยน API Specification

NO. URL Method Description Meta Data Detail
1. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/X_JOB POST ตำแหน่งงานที่นายจ้างรับสมัคร (limit 10,000 Records)
2. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/ELPS_EMP_REQ POST ข้อมูลสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ (limit 10,000 Records)
3. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DBD POST ทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
4. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/t8000 POST ข้อมูลสถานประกอบการของ สปส (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
5. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_Employer POST ข้อมูลนายจ้าง (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
6. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_Job POST ข้อมูลตำแหน่งงานที่นายจ้างรับสมัคร (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
7. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_Unemploy POST ข้อมูลคนหางาน (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
8. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/LabourPassedTest POST ข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และประสงค์จะหางานทำ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
9. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/LabourTraining POST ข้อมูลผลการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
10. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/Graduated POST ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
11. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/Students POST ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
12. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYEE_33_39 POST ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33และ39 (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
13. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYEE_33_39_DISABLE POST ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33และ39 (พิการ) (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
14. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYEE_40 POST ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40 (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
15. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYEE_40_DISABLE POST ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40 (พิการ) (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
16. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYER POST ข้อมูลสถานประกอบการ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
17. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_SSO_EMPLOYER_MORE_THAN_HUNDRED POST ข้อมูลสถานประกอบการ 100 คน (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
18. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_DSD_TRAINING POST ทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรม (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
19. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_DSD_ST1 POST รับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
20. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_DLPW_SPSTSURV_SUM POST การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
21. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/FT_DSD_TESTING POST ผู้ผ่านการทดสอบ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
22. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DSD_TRAINING_ACTIVITY POST ข้อมูลกิจกรรมการฝึกหลัก
23. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DSD_DEPT POST ข้อมูลหน่วยงาน
24. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DSD_EDU_LEVEL POST ข้อมูลระดับการศึกษา
25. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_LOCATION POST ข้อมูลพื้นที่
26. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DSD_TRAINING_OCCUPATION POST ข้อมูลหลักสูตรการฝึก
27. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_EMP_TYPE POST สถานะผู้ประกันตน
28. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_MARIAGE_STATUS POST ข้อมูลสถานะการสมรส
29. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_NATIONAL POST ข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ
30. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_GENDER POST ข้อมูลเพศ
31. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_40_CTT POST ข้อมูลทางเลือกผู้ประกันตนมาตรา 40
32. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_40_HANDICAP POST ข้อมูลสถานะความพิการ
33. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_40_INCOME POST ข้อมูลรายได้
34. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_SSO_40_OCUPATION POST ข้อมูลอาชีพ
35. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_BUSINESS_TYPE POST ข้อมูลประเภทธุรกิจ
36. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_TSIC POST ประเภทอุตสาหกรรม TSIC
37. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_EMPLOYER_SIZE POST ข้อมูลสถานประกอบการ
38. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DLPW_ZONE POST หน่วยงานที่รับผิดชอบ
39. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DLPW_SPSTCMD POST เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
40. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DT_DSD_TEST_OCCUPATION POST ประเภทหนังสือรับรอง
41. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_TOEA_SEEKER POST ทะเบียนผู้สมัครงานต่างประเทศ
42. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_TOEA_BOSSINTER POST ทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการในต่างประเทศ
43. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_TOEA_AGENT POST ทะเบียนผู้ขอรับอนุญาติจัดหางาน (ในประเทศ และ ต่างประเทศ)
44. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_TOEA_HISTORYWORK POST ทะเบียนประวัติการเดินทาง ของคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
45. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/MOL_SURVEY POST ข้อมูลทะเบียนแรงงานนอกระบบ (Limit 10,000 Records)
46. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/BIGDATA_TESTING POST ข้อมูลทะเบียนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (limit 10,000 Records)
47. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/BIGDATA_TRAINING POST ข้อมูลทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (limit 10,000 Records)
48. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/SSO_T_API POST SSO_T_API
49. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_Employer_test POST ข้อมูลนายจ้าง
50. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DLPW_NBIG_LPSTCHILD POST DLPW_NBIG_LPSTCHILD
51. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DOE_TOEA_FUNDINFO POST ข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

ตัวอย่างการใช้งาน API

        [httpPost]
        public async Task FunctionPost()
        {
          string ApiUrl = "URL";
          string APIKEY = "Your Private Key";
          using (HttpClient client = new HttpClient())
          {
            var Body = new Dictionary< String , String>
            {
              {"ServiceCode", ""},
              {"Type", ""},
              {"Param", ""},
            };

            client.BaseAddress = new Uri(apiUrl);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", APIKEY);
            HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(ApiUrl, Body);
            var Results = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            foreach (var Item in JsonConvert.DeserializeObject< List< object > >(Results))
            {
              // Do Something
            }
          }
        }
        
          $url = "URL";
          $apiKey = 'Your Private Key';
          $header = array(
            'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
            'Authorization: ' . $apiKey
          );

          $Body = json_encode(
              array(
                'ServiceCode' => '',
                'Type' => '',
                'Param' => ''
              )
          );

          $ch = curl_init($url);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
          curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Body);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

          // Submit the POST request
          $Resopnse = curl_exec($ch);

          curl_close($ch);
      
        [httpPost]
        public async Task FunctionPost()
        {
          string ApiUrl = "URL";
          string APIKEY = "Your Private Key";
          using (HttpClient client = new HttpClient())
          {
            var Body = new Dictionary< String , String>
            {
              {"ServiceCode", ""},              
              {"Param", [
		                { 
			                "FieldName": "BIRTH_DATE",
			                "DataType": "DateTime",
			                "Value": "2004-01-01",
			                "Operator": "Greater"
		                },
		                { 
			                "FieldName": "SEX",
			                "DataType": "Numeric",
			                "Value": "1",
			                "Operator": "Equal"
		                }
	                 ]
              },
            };

            client.BaseAddress = new Uri(apiUrl);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", APIKEY);
            HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(ApiUrl, Body);
            var Results = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            foreach (var Item in JsonConvert.DeserializeObject< List< object > >(Results))
            {
              // Do Something
            }
          }
        }
        
          $url = "URL";
          $apiKey = 'Your Private Key';
          $header = array(
            'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
            'Authorization: ' . $apiKey
          );

          $Body = json_encode(
              array(
                'ServiceCode' => '',                
                'Param' => array(
                      'FieldName' => 'BIRTH_DATE',
                      'DataType' => 'DateTime',
                      'Value' => '2004-01-01',
                      'Operator' => 'Greater'
                      )
              )
          );

          $ch = curl_init($url);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
          curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Body);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

          // Submit the POST request
          $Resopnse = curl_exec($ch);

          curl_close($ch);